English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

2 października br. w Myślenicach odbyła się konferencja pt. „Szkoła i biznes - pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Gospodarzem spotkania była  Małopolska Szkoła Gościnności  im. Tytusa Chałubińskiego.

Celem konferencji było omówienie dostępnych narzędzi i form wspierania współpracy szkół zawodowych i pracodawców oraz prezentacja dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie spotkania przedstawione zostały instrumenty Unii Europejskiej na rzecz rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym oferta programu Erasmus+, konkurs Euroskills, dokumenty Europass i założenia Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Perspektywy rozwoju branży turystyczno-gastronomicznej w Polsce zaprezentowała pani Agata Suszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W nowej perspektywie finansowej planowane jest m.in. utworzenie 8 nowoczesnych Centrów Kompetencji Zawodowych w omawianej branży (łącznie powstanie ich 47), wokół których działać będą Rady Programowe, ściśle współpracujące z Regionalnymi Radami Branżowymi. Będzie to druga edycja funkcjonowania CKZ. Co istotne, ośrodki te mają ze sobą współpracować, a nie rywalizować. W programach oferowanych przez nie kursów muszą natomiast zostać uwzględnione kompetencje miękkie, które niezmiennie pozostają najbardziej pożądane w branży turystycznej.

O tym, jak ważne miejsce w programie kształcenia uczniów Małopolskiej Szkoły Gościnności zajmują kompetencje miękkie, przekonywała pani Jolanta Turek, kierownik kształcenia praktycznego. Szkoła stanowi przykład dobrej praktyki w zakresie rozwijania działań, które mogą zapewnić jej wychowankom wszechstronny rozwój. Wśród takich działań wymienić należy liczne konkursy (m.in. „Mam zawód. Mam fantazję”, Mistrz Gościnności Concierge), festiwale (Małopolski Smak Gościnności), warsztaty kulinarne, spotkania autorskie z gwiazdami kuchni, działania lokalne (m.in. Małopolskie Dni Rodziny, warsztaty wigilijne dla mieszkańców, współpraca z kołami gospodyń wiejskich). Szkoła prowadzi także intensywną współpracę zagraniczną, w tym z Chinami, natomiast ważnym partnerem krajowym jest grupa Orbis S.A. W procesie organizacji praktyk i staży krajowych wiodące znaczenie ma indywidualne podejście do stażysty. Wśród czynników, które warunkują dobrą współpracę szkoły z pracodawcą, prelegentka wymieniła bezinteresowność, odpowiedzialność i dojrzałość społeczną.

W ostatniej części przed przerwą kawową wystąpili goście honorowi – pani Fabienne Ricordel, Attachée ds. Edukacji w Ambasadzie Francji w Polsce, pan Frédéric de Touchet, Konsul Generalny Francji w Krakowie oraz pan Michaël Magne, Dyrektor kursów i Sekretarz Generalny krakowskiej filii Instytutu Francuskiego w Polsce. Prelegenci przedstawili działalność Instytutu Francuskiego w Polsce, w tym ofertę szkoleń dla nauczycieli języka francuskiego zawodowego dla branży gastronomiczno-hotelarskiej. Goście wyrazili zainteresowanie udziałem w projektach partnerskich programu Erasmus+, zachęcali także uczestników konferencji do realizacji projektów we współpracy z francuskimi partnerami.

Perspektywę rynku pracy przedstawił już po przerwie prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński, Wiceprzewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki, który omówił zadania rady i formy wsparcia dla szkół zawodowych w omawianej branży. Prelegent pokazał także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracodawców z branży na temat cech, które są oczekiwane od kandydatów do pracy, w zestawieniu z cechami, które te osoby faktycznie posiadają. Zostały przedstawione parametry w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także stwierdzone luki kompetencyjne. Główna obserwacja z przeprowadzonej analizy jest taka, że w sektorze turystycznym praktyka nie dzieli się na branże, a oczekiwania pracodawców w branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej są zbieżne.

Ostatnia prezentacja dotyczyła projektu partnerskiego programu Erasmus+ pt. „Trener kadr sektora turystycznego”. Model kompetencji trenera branży HORECA przedstawił dr Marek Nocoń, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W pierwszym etapie projektu przeprowadzone zostało badanie dotyczące oczekiwanych, posiadanych i brakujących kompetencji wśród trenerów i edukatorów branży HORECA. W trwającym obecnie drugim etapie opracowywane są standardy kompetencji, przygotowana zostanie także platforma edukacyjna. Ostatnim etapem będzie testowanie wypracowanych rozwiązań. Prelegent podkreślił, że praca trenera w branży HORECA jest bardzo niestandardowa, a wymagania stawiane przed takim pracownikiem dotycząc głównie sfery kompetencji miękkich.

Po serii wykładów odbyły się dwa warsztaty. Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach dotyczących zastosowania systemu ECVET w potwierdzaniu kompetencji zdobytych podczas mobilności edukacyjnej. Pani Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor ORE i Ekspertka ECVET, przekonywała, ze każde doświadczenie rozwijające wiedzę, umiejętności i kompetencje, powinno być uważane za formę doskonalenia zawodowego, a dotyczy to także udziału w konferencji szkoleniowej. Ekspertka opracowała i omówiła przykładowy wykaz efektów osiągniętych podczas szkolenia kadry typu job shadowing, a także przykładowe porozumienia o programie zajęć dla uczniów i nauczycieli.

Równolegle grupa uczniów z klasy maturalnej o profilu hotelarz odbyła warsztaty „Papiery do kariery”. Młodzi ludzie mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać dokumenty Europass przy planowaniu ścieżki kariery.

Na zakończenie konferencji uczestnicy poznali nowoczesną bazę dydaktyczną Małopolskiej Szkoły Gościnności. Możliwość odwiedzenia pracowni była dla gości niemałą atrakcją, a gościnność gospodarzy i zapewniona przez nich profesjonalna obsługa konferencji spotkały się entuzjastycznym przyjęciem.

W konferencji wzięło udział 67 osób, w tym przedstawiciele szkół zawodowych, centrów kształcenia zawodowego, instytucji edukacyjnych, partnerów społecznych i pracodawców. Dodatkowo, w szkoleniu "Papiery do kariery" uczestniczyło 25 uczniów.

Program konferencji


 

  • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl